مطالب درس

بهره برداری از سیستم های مخابراتی سیار و ثابت

برای مشاهده مطالب، پسورد را وارد نمایید.

نتایج

Edit Content
Student IDNumber of Absences1401/11/251401/12/21401/12/91401/12/161401/12/231402/1/11402/1/81402/1/151402/1/221402/1/291402/2/51402/2/121402/2/191402/2/261402/3/21402/3/9
2210397120014😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120024😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120036😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
1210397120053😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120056😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120106.5😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120127😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120136😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
2210397120074😎😎💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️💪🏄‍♂️
Edit Content
Student IDNo. AbsentsDaily BonusClass ActivityAssign & Quiz (out of 6)Midterm (out of 6)Final (out of 20)Final Score (out of 20)Final (Normalized)Assign 1Assign 2Assign 3Assign 4Assign 5aAssign 7Quiz 1Quiz 2Quiz 3
22103971200140.1               
22103971200240.4               
2210397120036                 
12103971200530.95               
2210397120056                 
2210397120106.50.2               
2210397120127                 
2210397120136                 
22103971200740.05               
Scroll to Top