روش اول: دانلود یکپارچه

   


روش دوم: دانلود چند بخشی


بخش پیشنیاز: آمار و احتمالات مهندسی در مخابرات


   


بخش اول: مقدمه ایی بر مخابرات دیجیتال


   


بخش دوم: تئوری اطلاعات


   


بخش سوم: انتقال در باند پایه


   


بخش چهارم: انتقال در باند میانی


   

Scroll to Top