روش اول: دانلود یکپارچه


   


روش دوم: دانلود مجزای هر فصل


بخش پیشنیاز: آمار و احتمالات مهندسی در مخابرات

   


بخش اول : مقدمه ایی بر مخابرات دیجیتال

   


بخش دوم: تئوری اطلاعات

   


بخش سوم: انتقال در باند پایه

   


بخش چهارم: انتقال در باند میانی

   
Scroll to Top